STATUT

Na temelju čl. 11 Zakona o udrugama ( N. N. 88/01 i 11/02 )  i na temelju Zakona o športu čl. 46 ( N. N. 71/06 )

Skupština Pikado saveza Vukovarsko-srijemske županije, održana 02.studenog 2007. godine donijela je

STATUT

PIKADO SAVEZA VUKOVARSKO-SRIJESKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pikado savez Vukovarsko-srijemske županije ( u daljnjem tekstu Savez ) je sportska organizacija u koju se udružuju pikado klubovi. U Savez se mogu udružiti svi novoosnovani pikado klubovi. Članovi se udružuju u Savez radi usklađivanja zajedničkih interesa, planiranja, organizacije i unapređenja pikada, obavljanja djelatnosti i provođenja sportskih programa u svezi s pikadom. Članovi se udružuju u Savez i radi promidžbe Republike Hrvatske.

Članak 2.

Puni naziv saveza je: Pikado savez Vukovarsko-srijemske županije. Skraćeni naziv je: PSVSŽ.

Članak 3.

Savez djeluje na području Vukovarsko-srijemske županije. Sjedište Saveza je u Županji, Strossmayerova 23.

Članak 4.

Savez ne dopušta rasnu, etičku, nacionalnu, vjersku, političku i spolnu diskriminaciju, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 5.

Savez je neprofitna pravna osoba, a upisuje se u registar udruga Republike Hrvatske i Registar športskih djelatnosti pri nadležnom tijelu državne uprave Republike Hrvatske.

Članak 6.

Savez zastupaju predsjednik i članovi Izvršnog odbora saveza kojima Skupština Saveza to izglasa.

Članak 7.

Savez ima pečat u obliku kruga promjera 3cm, po čijem rubu je ispisan ŽUPANIJSKI PIKADO SAVEZ – VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, sa adresom sjedišta, STROSSMAYEROVA 23 – ŽUPANJA a u sredini je znak Saveza koji čini stilizirana pikado meta sa dvije strelice zabijene u nju i sa svake strane po jedan list hrasta lužnjaka.

Članak 8.

Savez se s drugim nacionalnim sportskim savezima, organizacijama i udruženjima može udružiti u HOO kada zadovolji potrebne uvjete za to udruživanje. Odluku o udruživanju donosi Skupština Saveza.

II. CILJEVI, DJELATNOST I POSLOVI SAVEZA

Članak 9.

Savez  u skladu sa svojom društvenom ulogom i izraženom voljom svojih članica ima za cilj poticanje i unapređenje pikado športa te zajedničkih interesa udruženih članica.

Članak 10.

Ciljeve iz članka 9. savez ostvaruje slijedećim djelatnostima:

 • okupljanje ljubitelja pikada
 • promicanje i širenje tjelesne i zdravstvene kulture među članovima članica
 • organiziranje sportskih natjecanja u pikadu
 • promicanje i razvijanje prijateljstva i uzajamne pomoći među članicama, natjecateljima i ostalim sudionicima
 • omasovljenje pikada u skladu s općim načelima razvoja športa
 • doprinos međunarodnom razvoju pikada te samim time vršiti promociju Republike Hrvatske
 • organiziranje seminara i savjetovanja u cilju poboljšanja metoda rada
 • razvijanje suradnje sa srodnim međunarodnim organizacijama
 • opće, pravne i financijsko-računovodstvene poslove Saveza
 • poslove prikupljanja i obrade podataka i pružanje informacija od interesa za članice
 • poslove marketinga i propagande pikada
 • organiziranje domaćih i međunarodnih natjecanja u pikadu
 • stručno usavršavanje i obučavanje natjecatelja, sudaca i organizatora
 • briga o reprezentativnim selekcijama i njihovim međunarodnim nastupima
 • obavljanje gospodarske i negospodarske djelatnosti sukladno važećim propisima

Članak 11.

Radi uspješnog izvršavanja poslova i zadataka utvrđenih statutom Savez surađuje s nadležnim ministarstvima, organima uprave, odgojno-obrazovnim institucijama i drugim stručnim organizacijama Republike Hrvatske.

III. ČLANSTVO, ORGANIZACIJA I DJELOVANJE SAVEZA

Članak 12.

Članstvo u Savezu je dobrovoljno. U Savezu se osiguravaju jednaka prava, obveze i odgovornosti svih udruženih članica.

Članak 13.

U savez se udružuju:

 • pikado klubovi registrirani kod nadležnih tijela s prethodno donesenom odlukom o udruživanju

Odluku o pristupanju  novih članica u Savez donosi Skupština.

Članak 14.

Obveze članica su slijedeće:

 • da se pridržavaju Statuta i drugih akata Saveza i odluka Skupštine i drugi tijela Saveza
 • da Savezu redovito plaćaju članarinu
 • da snose troškove obavljanja dogovorenih zajedničkih poslova

Članak 15.

Prava i dužnosti članica su:

 • da sudjeluju u radu i odlučivanju u Savezu, neposredno, ili preko svojih predstavnika u tijelima Saveza
 • da koriste usluge i pomoć koju Savez pruža
 • da se zalažu za dosljednu primjenu pravila pikada
 • da sudjeluju u svim oblicima usavršavanja koje Savez organizira

Članak 16.

Statuti i drugi opći akti udruženih članica moraju biti usklađeni sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza.

Članak 17.

Ako pojedini član članice ili sama članica svojim djelovanjem ne ostvaruje utvrđene ciljeve i zadaće, Izvršni odbor Saveza mora ga upozoriti na nedostatke u radu i predložiti sazivanje izvanredne Skupštine i utvrđivanje odgovornosti, te zatražiti uklanjanje određenih nedostataka.

Članak 18.

Članstvo u Savezu prestaje:

 • isključenjem iz Saveza
 • istupanjem iz Saveza na zahtjev članice

Mjeru isključenja izriče Skupština Saveza i to u slučaju težih prekršaja Statuta i drugih općih akata Saveza te zbog narušavanja ugleda Saveza.

Članak 19.

Član kojem po bilo kojem osnovu navedenom u članu 18. prestane članstvo u Savezu, dužan je u cijelosti podmiriti sve preuzete obveze.

Članak 20.

Evidencija o članstvu vodi se u Savezu, a način njenog vođenja utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom sukladno s postojećim propisima.

IV. USTROJSTVO SAVEZA

Članak 21.

Skupština Saveza je najviše tijelo Saveza. Skupštinu čine predstavnici udruženih članica. Svaka članica ima po šest zastupnika u Skupštini.

Članak 22.

Ukupan broj zastupnika u Skupštini određen je brojem udruženih članica ( čl. 21. )

Članak 23.

Zastupnike u skupštini biraju članice na temelju svojih statuta. Mandat zastupnika u Skupštini traje četiri godine i isti mogu biti ponovo birani bez ograničenja mandata, ali se obvezuju da najmanje 30 dana prije Skupštine dostave podatke o svojim predstavnicima. Zastupniku u Skupštini mandat može prestati i prije isteka roka na koji je odabran u slučaju:

 • opoziva
 • podnošenja ostavke na dužnost zastupnika
 • nastupa takvih okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati dužnost zastupnika u Skupštini ( bolest i sl. )

Opoziv zastupnika se obavlja na način i po postupku predviđenom za njegov izbor. Mandat naknadno izabranog zastupnika traje do isteka mandata Skupštine.

Članak 24.

Zastupnik u Skupštini ima prava i dužnosti da:

 • sudjeluje u radu Skupštine kao i drugih tijela u koje je biran
 • zauzima stavove o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini i njenim tijelima
 • o radu Skupštine i o svom radu izvještava tijela članice koju zastupa
 • postupa u skladu s utvrđenom politikom razvoja pikada
 • pokreće raspravu o pitanjima iz djelokruga rada skupštine
 • sudjeluje u razmatranju svih akata koji se odnose u Savezu te Skupštini i drugim tijelima Saveza
 • sudjeluje u izvršavanju zadataka utvrđenih odlukama Skupštine
 • postavlja zastupnička pitanja, traži podatke i stručnu pomoć od službe Saveza radi obavljanja svojih dužnosti

Članak 25.

Svake četiri godine održava se izborna Skupština.

Članak 26.

Skupština odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga na sjednicama. Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja izabranih zastupnika. Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih zastupnika, osim ako je ovim Statutom drugačije odlučeno.

Članak 27.

Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Sjednice saziva i njima predsjeda predsjednik Saveza. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Skupštinu saziva i njome predsjedava član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik ili Izvršni odbor.

Članak 28.

Predsjednik saziva Skupštinu:

 • kad ocijeni da je potrebno, a najmanje jedanput godišnje
 • na temelju zaključaka Izvršnog odbora
 • na zahtjev više od jedne trećine udruženih članica
 • na zahtjev nadzornog odbora

Ukoliko u roku od 30 dana predsjednik ne sazove Skupštinu, predlagač je može sazvati sam.

Članak 29.

Poziv s materijalima i prijedlogom dnevnog reda dostavlja se zastupnicima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja Skupštine. U izuzetnim slučajevima predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku od osam dana.

Članak 30.

Rad Skupštine i njenih tijela utvrđuje se  Poslovnikom o radu kojega donosi Skupština.

Članak 31.

Skupština obavlja slijedeće poslove:

 • donosi i mijenja Statut i druga opća akta Saveza
 • utvrđuje program rada i razvoja Saveza
 • utvrđuje sustav, uvjete i organizaciju športskih natjecanja
 • razmatra i usvaja financijski plan Saveza
 • bira i razrješava predsjednika i tajnika Saveza te članove Izvršnog i Nadzornog odbora
 • odlučuje o molbama, žalbama i predstavkama članica
 • rješava sporove u pogledu Statuta i drugih općih akata Saveza
 • odlučuje o prestanku rada Saveza
 • odlučuje o osnivanju povremenih komisija i radnih tijela Saveza i djelokrugu njihova rada
 • donosi odluke o ovlaštenju Izvršnog odbora da obavlja određene poslove iz njenog djelokruga između dvije sjednice Skupštine osim donošenja Statuta
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom

IZVRŠNI ODBOR

Članak 32.

Skupština iz svog sastava bira Izvršni odbor koji se sastoji od 5 članova, predstavnika klubova koji su pristupili savezu. Predsjednik i tajnik Saveza po funkciji su članovi Izvršnog odbora.  Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani bez ograničenja broja mandata.

Članak 33.

Izvršni odbor:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine
 • koordinira rad i organizira poslove Saveza
 • donosi odluke o nabavci osnovnih sredstava Saveza
 • odlučuje o zaduženjima Saveza
 • utvrđuje visinu godišnje članarine za članice Saveza
 • utvrđuje sadržaj i izgled članskog materijala članova članica i način vođenja evidencije
 • odlučuje o imenovanju funkcionara u radnom odnosu kod Saveza
 • odobrava ugovore i druge pravne poslove iz djelokruga rada Saveza
 • obavlja organizaciju rada i sistematizaciju poslova Saveza
 • daje priznanja i pohvale
 • utvrđuje koja se dokumentacija i poslovi smatraju poslovnom tajnom
 • donosi pravilnike o natjecanjima
 • utvrđuje pravila športskih igara i njihove dopune i izmjene
 • brine o marketingu i propagandi
 • izriče disciplinske mjere članicama, osim isključenja
 • osniva povremene komisije kao svoja radna tijela
 • donosi odluke o sudjelovanju županijskih selekcija na međunarodnim natjecanjima
 • daje suglasnost športašima pojedincima za nastup na međunarodnim natjecanjima
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa
 • iz svojih redova bira osobu za odnose s javnošću kao glasnogovornika

Članak 34.

Izvršni odbor o pitanjima iz svog djelokruga odlučuje na sjednicama. Sjednice Izvršnog odbora se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članak 35.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice članova IO. Izvršni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.U slučaju parnog broja članova odlučuje se dvotrećinskom većinom. Svoje odluke donosi javnim ili tajnim glasovanjem.

Članak 36.

Sjednice Izvršnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Saveza. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika sjednice saziva i njima rukovodi član Izvršnog odbora kojega on ovlasti. Sjednice Izvršnog odbora može sazvati i Nadzorni odbor i najmanje tri člana Izvršnog odbora.

Članak 37.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini. Skupština može opozvati pojedinog člana Izvršnog odbora i prije isteka njegova mandata ako ne obavlja svoj rad u skladu sa Statutom, odnosno odlukama i zaključcima Skupštine. Izvršni odbor ili njegov član opozivaju se na način kako su izabrani.

PREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 38.

Inicijativu za izbor predsjednika Saveza pokreću članice, a da bi neka osoba mogla biti kandidirana za predsjednika mora imati suglasnost najmanje jedne udružene članice. Inicijativu za izbor predsjednika može dati Izvršni odbor. Predsjednika Saveza iz svog saziva bira Skupština javnim ili tajnim glasovanjem.

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Savez u okviru nadležnosti utvrđenih Statutom i drugim općim aktima
 • saziva i rukovodi sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora
 • potpisuje akta Skupštine i Izvršnog odbora
 • brine o izvršavanju odluka Skupštine i Izvršnog odbora
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora

Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini i Izvršnom odboru.

Članak 39.

Mandat predsjednika traje četiri godine i može biti ponovo biran bez ograničenja broja mandata. Predsjednik može biti razriješen s dužnosti i prije isteka mandata u slijedećim slučajevima:

 • ako svojim radom povrijedi Ustav, zakone, Statut i druga opća akta, zbog čega bi nastale štetne posljedice za Savez
 • ako svojim ponašanjem šteti ugledu Saveza
 • ako ne ostvaruje ciljeve i zadatke zbog kojih je Savez osnovan
 • ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština po postupku i na  način kako je i izabran.

TAJNIK SAVEZA

Članak 40.

Savez ima tajnika. Tajnika bira Skupština iz svojih redova. Mandat tajnika traje četiri godine i može biti ponovo biran bez ograničenja broja mandata. Tajnik je samostalan u radu, a za svoj rad odgovara Skupštini i Izvršnom odboru.

Članak 41.

Tajnik:

 • zastupa Savez, brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom propisanih obveza
 • odgovoran je za pravodobnu pripremu materijala sa sjednice Skupštine i Izvršnog odbora
 • brine o izvršavanju odluka Skupštine i Izvršnog odbora
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Saveza
 • potpisuje ugovore i daje naloge u smislu realizacije programa i financijskog plana
 • brine o javnosti rada i odnosima s javnošću
 • izvršava i druge poslove i obveze utvrđene Statutom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora

Članak 42.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran u slijedećim slučajevima:

 • ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine i Izvršnog odbora
 • ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav, zakone, Statut i druga opća akta Saveza zbog čega mogu nastati štetne posljedice po Savez
 • ako svojim ponašanjem šteti ugledu Saveza
 • ako ne ostvaruje ciljeve i zadatke koje mu povjere Skupština i Izvršni odbor
 • ako ga se razriješi na vlastiti zahtjev

Odluku o razrješenju tajnika donosi Skupština na temelju prijedloga predsjednika, Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora.

NADZORNI ODBOR

Članak 43.

Nadzor nad radom odnosno poslovanjem Saveza obavlja Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana, a oni ne smiju biti članovi Izvršnog odbora. Članove Nadzornog odbora biraju članice Saveza u skladu s posebnom odlukom Skupštine. Na prvoj sjednici članovi Nadzornog odbora iz svojih redova biraju predsjednika. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članak 44.

Nadzorni odbor:

 • kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Saveza
 • obavlja kontrolu zakonskih, ugovornih i drugih poslova Saveza
 • kontrolira poštivanje odredbi Statuta i drugih općih akta Saveza
 • kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana Saveza
 • predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti u uklanjanju nepravilnosti u radu
 • poduzima i druge mjere u svezi sa svojim poslovima i zadacima i djelokrugom rada

Članak 45.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini i podnosi joj izvještaj o radu najmanje jednom godišnje.

Članak 46.

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavještava Skupštinu, odnosno tijelo u čijem radu je nepravilnost nastala. Ako se nepravilnost pravovremeno ne otkloni, dužan je o tome izvijestiti nadležno tijelo kontrole i nadležno ministarstvo.

Članak 47.

Tijela i službe Saveza dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete za rad. Zadaci, način rada i djelovanje Nadzornog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

V. DISCIPLINSKE MJERE

Članak 48.

Disciplinske mjere mogu se izreći članicama Saveza. Disciplinske mjere osim isključenja iz Saveza izriče Izvršni odbor. Disciplinske mjere su:

 • opomena
 • novčana kazna visine koje određuje Izvršni odbor, a koja najviše smije bit u visini pet godišnjih članarina
 • vremenska suspenzija koju izriče Izvršni odbor, najdulje do tri mjeseca

Disciplinsku mjeru isključenja izriče Skupština Saveza. Disciplinska mjera opomene izriče se u slučaju prekršaja Statuta i drugih općih akta Saveza, te u slučaju vršenja svih djelatnosti koje narušavaju ugled Saveza. Disciplinska mjera novčane kazne izriče se u slučaju ponavljanja razloga zbog kojih je izrečena disciplinska mjera opomene. Disciplinska mjera isključenja izriče se u slučaju težih prekršaja Statuta i drugih općih akta Saveza. O izrečenim disciplinskim mjerama Izvršni odbor dužan je pismeno izvijestiti članicu u roku od osam dana od izricanja disciplinske mjere. Na izrečene disciplinske mjere može se uložit žalba u roku od osam dana od dana primitka pismenog rješenja disciplinske mjere. Žalbe na odluku Izvršnog odbora rješava Skupština Saveza. Skupština je dužna riješiti primljene žalbe u roku od trideset dana od primitka žalbe.

VI. MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 49.

Savez ostvaruje svoje prihode od:

 • članarine
 • donacija
 • ostalih izvora sukladno o zakonu

Članak 50.

Imovinu Saveza čine:

 • pokretna i nepokretna imovina
 • novčana sredstva, imovinska i druga prava Saveza

Članak 51.

Ukupna sredstva Saveza raspoređuju se financijskim planom u skladu s programom rada Saveza. Prihodi i rashodi Saveza utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik.

Članak 52.

Usvojeni financijski plan može se tijekom godine mijenjati. Izmjene i dopune financijskog plana obavlja Izvršni odbor svojom odlukom koju je dužan naknadno obrazložiti Skupštini.

Članak 53.

Materijalno financijsko poslovanje Saveza organizira se i vodi u skladu s propisima o materijalno – financijskom poslovanju i općim aktima Saveza. Vođenje materijalno – financijskih poslova u nadležnosti je Izvršnog odbora.

Članak 54.

O stjecanju pokretne i nepokretne imovine kao i o njezinoj uporabi odluke donosi Izvršni odbor. U slučaju prestanka djelovanja Saveza imovinu Saveza članice dijele između sebe. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Savez ostvari dobit, ona se koristi isključivo za obavljanje i unapređenje ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom.

VII. JAVNOST RADA

Članak 55.

Rad Saveza je javan. Javnost rada se ostvaruje:

 • pravovremenim dostavljanjem izvještaja članicama Saveza
 • obavještavanjem predstavnika sredstava i javnog informiranja
 • obavještavanjem građana

Za odnose s javnošću zadužen je tajnik. Savez može izdavati svoje glasilo.

VIII. PRIZNANJA

Članak 56.

Za uspješan rad, postignute športske rezultate i ostvarene športske uspjehe, Savez može dodjeljivati priznanja pojedincima i klubovima. Način dodjele, kriterije i drugo s tim u svezi utvrđuje se Pravilnikom o priznanjima kojeg donosi Skupština.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Statut donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja zastupnika u Skupštini, nakon prethodno provedene javne rasprave među članicama.

Članak 58.

Nacrt prijedloga Statuta utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga članicama radi javne rasprave. Po proteku roka za raspravu, polazeći od prispjelih prijedloga, primjedbi i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Članak 59.

Izmjene i dopune Statuta obavljaju se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 60.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština, u skladu sa statutom Hrvatskog pikado saveza, zakonom o udrugama (N.N. 88/01 i 11/02) i na temelju Zakona o (športu N.N. 71/06).

Članak 61.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Tajnik PSVSŽ:                                                                             Predsjednik PSVSŽ:

Županja, 02. studenog 2007.