Natjecateljski pravilnik

Temeljem članka 39. Statuta Hrvatskog pikado saveza, Izvršni odbor Hrvatskog pikado saveza na
svojoj sjednici održanoj u Donjoj Pušći 12. prosinca 2009. godine utvrdio je pročišćeni tekst
Natjecateljskog pravilnika Hrvatskog pikado saveza. Pročišćeni tekst Natjecateljskog pravilnika
Hrvatskog pikado saveza obuhvaća Natjecateljski pravilnik Hrvatskog pikado saveza usvojen na
sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog pikado saveza 08.rujna 2007. godine.
U skladu s odredbom članka 39. stavka 2. i stavka 13. Statuta Hrvatskog pikado saveza Izvršni
odbor Hrvatskog pikado saveza na redovnoj sjednici 12. prosinca 2009. godine donosi

NATJECATELJSKI PRAVILNIK
HRVATSKOG PIKADO SAVEZA

Sadržaj:

1. OPĆE ODREDBE ELEKTRONI?KOG PIKADA

1.1.   Tehničko sportski uvjeti i termini
1.2.   Definicije
1.3.   Članska iskaznica
1.4.   Natjecateljska sezona
1.5.   Prijelazni rok
1.6.   Stranci
1.7.   Pravo nastupa

2. PRAVILNIK LIGAŠKOG NATJECANJA

2.1.   Vrste igara u pojedinim ligama i kupu
2.2.   Klasifikacija natjecatelja
2.3.   Kategorizacija natjecatelja
2.4.   Klubovi i ekipe
2.5.   Datumi odigravanja utakmica
2.6.   Pripreme za utakmicu
2.7.   Početak utakmice
2.8.   Odigravanje susreta
2.9.   Završetak utakmice
2.10.  Nepojavljivanje na utakmici
2.11.  Prekršaji
2.12.  Kriterij bodovanja i poredak
2.13.  Završnice

3. PRAVILNIK TURNIRSKIH NATJECANJA

3.1.   Pripreme za početak turnira
3.2.   Početak utakmice
3.3.   Bodovanje
3.4.   Prekršaji
3.5.   Vođenje turnira
3.6.   Završne odredbe

1. OPĆE ODREDBE ELEKTRONI?KOG PIKADA

1.1.     Tehničko sportski uvjeti i termini

1.1.1.
Susreti se odigravaju na aparatima homologiranim od strane Hrvatskog pikado saveza (u
daljnjem tekstu HPS).

1.1.2.
STRELICE:
Natjecateljima je dopušteno korištenje vlastitih strelica ako zadovoljavaju slijedeće uvjete:
a) moraju imati elastične plastične vrhove koji im omogućavaju da ostanu zabijene u meti.
b) ukupna masa strelice ne smije prelaziti 20 grama.
c) ukupna duţina strelice ne smije prelaziti 16 cm.

1.1.3.
LINIJA BACANJA:
Linija sa koje se bacaju strelice. Visina centra mete od razine zemlje iznosi 1,73 m. Za malu metu
linija bacanja udaljena je 2,37 m od linije koja označava poloţaj mete na aparatu. Dijagonala
između centra mete i linije bacanja iznosi 2,93 m. Za veliku linija bacanja udaljena je 2,44 m od
linije koja označava poloţaj mete na aparatu. Dijagonala između centra mete i linije bacanja iznosi
2,99 m. U slučaju kad postoje problemi u mjerenju udaljenosti linije bacanja, koristi se određivanje
udaljenosti mjerenjem dijagonale. Eventualne korekcije udaljenosti mete moraju se obaviti prije
početka susreta. Žalbe uložene poslije se ne uvažavaju.Tijekom igre natjecatelji ne smiju prelaziti
startnu liniju. Dozvoljeno je nagnuti se tijelom preko linije bacanja. Dozvoljeno je stajati lijevo ili
desno iza zamišljenog produžetka linije bacanja.

1.1.4.
PROSTOR ZA IGRU:
Prostor potreban za normalno odvijanje igre je zamišljeni ili tehnički odvojen prostor dimenzija
1,20 m širine i 3,75 m duţine . U tom prostoru smije se nalaziti samo natjecatelj koji u tom
trenutku baca strelice i eventualno član rukovodstva turnira. Protivnički natjecatelj mora se nalaziti
iza natjecatelja koji baca i udaljen najmanje 1,00 m. U prostoru za igru zabranjeno je jesti, piti,
pušiti ili telefonirati. Natjecateljima koji sudjeluju u igri zabranjeno je udaljavanje iz prostora za
igru.

1.2.     Definicije

1.2.1.
BACANJE:
Ovim terminom označava se bacanje serije od tri strelice prema meti.
SET:
Ovim terminom označava se najmanja jedinica igre. Sastoji se od više serija bacanja. Dva
dobivena seta znače i dobiveni susret, osim ako je drugačije dogovoreno prije natjecanja.
SUSRET:
Ovim terminom označava se nadmetanje dva ili više natjecatelja. Sastoji se od maksimalno tri
seta, osim ako je drugačije dogovoreno prije natjecanja.
MEČ:
Terminom meč označava se nadmetanje dviju ekipa ili pojedinaca koji se sastoji od najmanje dva
susreta.
UTAKMICA:
Terminom utakmica označava se nadmetanje dviju ekipa ili pojedinaca koji se sastoji od najmanje
jednog ili više mečeva.

1.3.     ?lanska iskaznica

1.3.1.
Članska iskaznica je dokument kojim se utvrđuje identitet natjecatelja, a smatra se važećom uz
predočenje neke druge identifikacijske isprave koja sadrţi sliku. Valjana iskaznica omogućava
natjecatelju sudjelovanje na svim natjecanjima koje organizira HPS, EDU i IDF, te je istu duţan
pokazati prije početka sluţbenog meča, odnosno prilikom prijava na turnir. Bez predočenja iste
natjecatelj nema pravo nastupa na sluţbenim natjecanjima. Izuzetak su ligaška i kup natjecanja.
(vidi članak 2.6.3.)

1.4.     Natjecateljska sezona

1.4.1.
Natjecateljska sezona je period u kojem se odigravaju sva sluţbena ekipna i pojedinačna
natjecanja. Natjecateljska sezona počinje 01. rujna tekuće godine i završava 30. lipnja slijedeće
godine. Jedina iznimka je završnica Kupa RH koja se igra u rujnu mjesecu slijedeće natjecateljske
sezone, s tim da na završnici Kupa ekipe su duţne nastupiti isključivo s natjecateljima koji su bili
registrirani tijekom prethodne natjecateljske sezone.

1.5.     Prijelazni rok

1.5.1.
Prijelazni rok je period u kojemu je natjecateljima dozvoljen prijelaz iz jedne ekipe u drugu.
Prijelazni rok započinje 1. srpnja i traje do početka županijskih liga, ili najkasnije do 1. studenoga
kada je posljednji rok za početak tih natjecanja. Nakon što u HPS pristigne vaţeći prijavni list
ekipe, ti igrači više ne mogu nastupati za drugu ekipu do kraja te natjecateljske sezone. Igrači koji
do 1. studenoga nisu registrirani kao članovi niti jedne ekipe imaju status slobodnih igrača, uz
uvjet da imaju ispisnicu kluba za koji su nastupali u prethodnoj sezoni. Slobodni igrači se mogu
pridruţiti bilo kojoj ekipi tijekom cijele sezone

1.5.2.
Natjecatelj smije ostvariti prijelaz iz jedne ekipe u drugu isključivo u periodu prijelaznog roka, uz
obvezno predočenje ispisnice matičnog kluba.

1.6.     Stranci

1.6.1
Osnovni uvjeti za registraciju stranih državljana i osoba s dvojnim državljanstvom za klubove iz
Republike Hrvatske su sljedeći:
– da imaju ispisnicu ili pismenu suglasnost svoje Nacionalne federacije
– da imaju prijavljeno glavno boravište (main residence) u Republici Hrvatskoj kod nadleţnog tijela
drţavne uprave
– da imaju radnu dozvolu i zaključeni ugovor s poslodavcem sukladno pozitivnim zakonskim
propisima Republike Hrvatske
– da u Republici Hrvatskoj imaju riješeno pitanje stanovanja, prehrane i zdravstvene njege

1.6.2.
Klub je duţan HPS-u dostaviti preslike svih navedenih dokumenata s tim da za jedan klub moţe
biti registrirano više stranih drţavljana, ali u jednoj ekipi moţe biti prijavljen samo jedan strani
drţavljanin.

1.7. Pravo nastupa

1.7.1.
U ligaškim i Kup natjecanjima mogu se natjecati isključivo natjecatelji koji posjeduju pravovaljanu
člansku iskaznicu Hrvatskog pikado saveza.

1.7.2.
Natjecatelji smiju nastupiti samo za ekipu za koju su prijavljeni unutar jedne natjecateljske sezone.
U tu svrhu obvezni su osobno potpisati pristupnicu klubu kojem pristupaju ili ekipi ako se radi o
trećeligašu koji nije registriran ako klub.

1.7.3.
Natjecateljima nije dozvoljeno nastupiti na ligaškim i kup natjecanjima drugih drţava ukoliko su
prijavljeni za jednu od ekipa koje sudjeluju u ligaškom ili kup natjecanju Hrvatskog pikado saveza.

 

2.    PRAVILA EKIPNIH NATJECANJA

2.1.     Vrste igara u pojedinim ligama i kupu
1. liga:                 501 DO (dvostruki izlaz)
2. liga:                 501 MO (trostruki izlaz)
3. liga:                 501 SO (običan izlaz)
Ženska liga:             501 MO (trostruki izlaz)
Kup za muškarce:         501 MO (trostruki izlaz)
Kup za žene:             501 MO (trostruki izlaz)

2.2.     Klasifikacija natjecatelja

2.2.1.
Po dobi, natjecatelji se dijele u tri starosne skupine, mlađe juniore, juniore i seniore.
U skupinu mlađih juniora spadaju svi natjecatelji koji su početkom natjecateljske sezone mlađi od
15 godina.
U skupinu juniora spadaju svi natjecatelji koji su početkom natjecateljske sezone mlađi od 18
godina.
U skupinu seniora spadaju svi natjecatelji koji početkom natjecateljske sezone imaju navršenih 18
godina ili su stariji.

2.2.2.
Kao referentna točka za određivanje dobi juniora uzima se prvi dan sluţbenog početka nove
natjecateljske sezone, tj. 1. rujna (ako igrač na datum 1. rujna još nije napunio 15 godina on ima
pravo cijelu sezonu igrati u kategoriji U-15), uz iznimku da se za određivanje dobi juniora za
nastup na svjetskim i europskim prvenstvima koriste pravila IDF-a i EDU-a, tj. referentna točka je
datum odrţavanja samog natjecanja.

2.3.     Kategorizacija igrača

2.3.1.
Kategorija igrača određuje se na osnovu ranga u kojemu se natjecala ekipa za koju je on bio
registriran u prethodnoj sezoni. Ako je ekipa ostala u istom rangu natjecanja svi njezini igrači
zadrţavaju istu kategoriju za sljedeću natjecateljsku sezonu, ako ekipa ispadne u niţi rang
natjecanja i svi igrači stječu niţu kategoriju, odnosno ako ekipa ostvari plasman u viši rang i svi
igrači stječu višu kategoriju.

2.3.2.
Prilikom prijelaza u drugu ekipu igrač zadrţava svoju kategoriju bez obzira u kojoj ligi se natječe
njegova nova ekipa.

2.3.3.

Igrač koji ne nastupi u jednoj ligaškoj natjecateljskoj sezoni moţe se spustiti u niţu kategoriju od
one koju je dostigao u zadnjem ligaškom natjecanju u kojemu je nastupao.

2.4.    Klubovi i ekipe

2.4.1.
Klub je udruga koja posjeduje rješenje o upisu u registar udruga Republike Hrvatske, a iz kojeg
se vidi da je registriran kao takav.

2.4.2.
Ekipa je sastavni dio kluba i ne moţe djelovati samostalno, osim u 3. ligi i to najduţe dvije
natjecateljske sezone.

2.4.3.
U jednu ekipu ne moţe se prijaviti manje od četiri natjecatelja. Gornja granica broja natjecatelja
nije određena.

2.4.4.
Prijava i upis natjecatelja mogući su tijekom cijele natjecateljske sezone. Novo upisani natjecatelj
stječe pravo igranja nakon upisa u registar natjecatelja Hrvatskog pikado saveza, pod uvjetom da
u tekućoj natjecateljskoj sezoni nije bio registriran niti za jednu drugu ekipu.

2.4.5.
Novoosnovani ili reaktivirani klub (ekipa) započinje natjecanje u 3. ligi.

2.4.6.
Klub je duţan na osnovi rezultata svojih ekipa u prethodnoj sezoni prijaviti ekipe u ligaškom
natjecanju 1. i 2. lige. Ukoliko se ne prijavi neka od ekipa u slijedećoj sezoni, klub podlijeţe
sankcijama prema odredbama Stegovnog pravilnika Hrvatskog pikado saveza. Ovo se ne odnosi
na ekipe u 3. ligi.

2.4.7.
Ţupanijski savezi i PS Grada Zagreba duţni su uskladiti plan natjecanja prema kalendaru
Hrvatskog pikado saveza te ga prije početka natjecateljske sezone dostaviti Hrvatskom pikado
savezu koji zadrţava pravo modificiranja istog.

2.4.8.
Natjecatelj koji je nastupio na sluţbenoj utakmici reprezentacije automatizmom stječe status 1.
kategornika u sljedećoj natjecateljskoj sezoni.

2.4.9.
Za ekipu koja nastupa u Drugoj ligi moţe biti registriran neograničen broj igrača koji posjeduju 2. i
3. kategoriju, ali samo jedan s 1. kategorijom. Za ekipu u Trećoj ligi moţe biti registriran
neograničen broj igrača koji posjeduju 3. kategoriju, ali samo jedan sa 2. kategorijom i nijedan sa
1. kategorijom.

2.4.10.
Ekipe koje pogrešno prijave kategoriju jednog ili više igrača radi uvrštenja u niţu ili višu ligupodlijeţu sankcijama od strane HPS-a.

2.5.    Datumi odigravanja utakmica

2.5.1.
Datume ligaških i kup utakmica utvrđuju ţupanijski savezi i PS Grada Zagreba u skladu s
Natjecateljskim kalendarom Hrvatskog pikado saveza.

2.5.2.
Odgode i promjene termina utakmica mogući su samo uz prethodni dogovor kapetana ekipa i uz
suglasnost ţupanijskih saveza i PS Grada Zagreba.

2.5.3.
Termini zadnja dva kola ligaških i kup natjecanja ne smiju se mijenjati.

2.6.    Pripreme za utakmicu

2.6.1.
Aparati na kojima se igra utakmica trebaju se staviti na raspolaganje gostujućoj ekipi 15
(petnaest) minuta prije početka.

2.6.2.
U službeni zapisnik kapetani ekipa upisuju imena samo prisutnih natjecatelja s prijavnog lista
ekipe ovjerene od strane Hrvatskog pikado saveza. U zapisnik se upisuje maksimalno 6 (šest)
natjecatelja koji imaju pravo nastupa. Susret se ne moţe odrţati ukoliko svaka ekipa nema
najmanje tri natjecatelja. Zapisnik je tijekom utakmice duţan voditi kapetan domaće ekipe.

2.6.3.
U slučaju da prije početka ligaške ili kup utakmice natjecatelj kod sebe nema člansku iskaznicu
Hrvatskog pikado saveza, duţan je pokazati neku drugu identifikacijsku ispravu kojom moţe
dokazati svoj identitet. Hrvatski pikado savez će naknadno provjeriti valjanost registracije gore
spomenutog natjecatelja. U slučaju nepravilne registracije natjecatelja, ekipa za koju je taj
natjecatelj nastupio, kaţnjava se gubitkom utakmice maksimalnim rezultatom i pokreće se
stegovni postupak.

2.6.4.
Domaćin je duţan osigurati da prisutne osobe koje nisu natjecatelji ne ometaju utakmice te da
razina buke, osvjetljenje i temperatura u prostoru za igru budu u granicama normale.

2.6.5.
Svaka ekipa obvezna je imati kapetana i zamjenika kapetana, od kojih je jedan duţan
prisustvovati cijeloj utakmici.

2.6.6.
Domaća ekipa duţna je osigurati Zapisnik s utakmice i primjerak Natjecateljskog pravilnika
Hrvatskog pikado saveza, dok su kapetani obiju ekipa duţni imati prijavni list ekipe ovjeren od
strane Hrvatskog pikado saveza.

2.7.    Početak utakmice

2.7.1.
Svi ligaški i kup susreti se igraju na dva dobivena seta, osim ako je drugačije dogovoreno prije
početka natjecanja.

2.7.2.
Tijekom meča smiju se zamijeniti dva natjecatelja. Zamjena se moţe obaviti samo između susreta,
a nikako u tijeku susreta. Svaka izmjena unosi se u zapisnik. Jednom zamijenjen natjecatelj ne
moţe ponovo biti uvršten u igru tijekom istog meča.

2.7.3.
Svi susreti se obvezno odigravaju po redoslijedu iz zapisnika (nije dozvoljeno preskakanje
redoslijeda). Igrač koji je na redu za igru mora se pojaviti na liniji bacanja najkasnije 3 minute od
poziva. Ukoliko se igrač ne pojavi u gore navedenom roku, gubi taj susret maksimalnim
rezultatom.

2.7.4.
Prije početka susreta natjecatelj koji prvi započinje set duţan je namjestiti i provjeriti je li na
aparatu uključena ispravna igra.

2.7.5.
Set započinje natjecatelj domaće ekipe, dok natjecatelj gostujuće ekipe započinje drugi set. U
slučaju da se igra treći set, prednost prvog bacanja određuje se bacanjem strelice po principu
“tko bliţe centru”. Prvi strelicu centru baca domaći natjecatelj. Ako se strelica ne zabode u metu
natjecatelj je duţan ponoviti bacanje. Ako je udaljenost od centra jednaka ili su oba natjecatelja
pogodila plavi centar ili crveni centar, bacanje se mora ponoviti s tim da tada prvi baca natjecatelj
gostujuće ekipe. Strelica koja je ostala zabijena u centar mora se na traţenje protivnika izvaditi iz
mete. Razlika udaljenosti između strelica unutar plavog centra ili crvenog centra se ne računa.
Tijekom utakmice, osobama koji ne igraju nije dozvoljeno dovikivati natjecateljima koji trenutno
igraju.

2.8.    Odigravanje susreta

2.8.1.
Sve strelice bačene u smjeru aparata smatraju se “odigranim” neovisno o tome jesu li bodovi na
aparatu registrirani ili ne.

2.8.2.
Nakon izbačene sve 3 (tri) strelice, natjecatelj ima obvezu pripremiti aparat za bacanje protivniku.
Ukoliko natjecatelj baci strelicu dok je na aparatu uključena protivnička staza, strelica će se
smatrati “odigranom”. Natjecatelj ima pravo prebaciti igru na svoju stazu i baciti preostale strelice.
Ako se nepropisnim bacanjem promijeni protivnikov rezultat, protivnik bira da li će zadrţati
bodove dobivene pogrešnim bacanjem ili ne.

2.8.3.
Svaki natjecatelj mora prihvatiti bodove koje pokazuje aparat. Iznimku čini jedino zatvaranje igre tj.
“gađanje izlaza”. Ako je pogođeno ispravno polje za “izlaz”, a aparat ga nije registrirao smatra se
da je igra završena (ovo se odnosi na strelice koje ostanu zabodene u meti).

2.8.4.
Ako natjecatelj prebaci broj bodova potrebnih za “izlaz” i nastavi bacati preostale strelice te mu se
strelice odbijaju od slijedeće serije bacanja (nema ih pravo baciti).

2.8.5.
Ukoliko aparat ima limitiran broj bacanja, a natjecatelji do tog limita ne završe igru, igra se
nastavlja ponovnim uključenjem aparata i namještanjem rezultata koji je bio prije prekida partije
zbog limitiranog broja bacanja.

2.8.6.
Ako se na aparatu tijekom odigravanja pojedinačnog ili ekipnog meča dogodi treća istovjetna
greška, aparat se smatra neispravnim, te se igra prekida. Ako se aparat ne popravi za 45 min,
rezultat i utakmica se poništavaju i o tome se izvješćuje rukovodstvo natjecanja. Termin nove
utakmice moţe biti dogovoren između kapetana obiju ekipa, najduţe četiri dana od dana
poništene utakmice, uz obvezu osposobljavanja aparata ili na neutralnom terenu. Ukoliko se za
vrijeme odigravanja odgođene utakmice dogode isti problemi na istom aparatu, utakmica se
prekida i registrira maksimalnim rezultatom u korist gostujuće ekipe. U slučaju nemogućnosti
dogovora kapetana, termin nove utakmice određuje rukovodstvo natjecanja.

2.9.    Završetak utakmice

2.9.1.
Po završetku utakmice kapetani provjeravaju ispravnost vođenja zapisnika i rezultata te se
potpisuju na zapisnik.

2.9.2.
Kapetan domaće ekipe duţan je dostaviti rezultat utakmice tj. zapisnik rukovodstvu natjecanja ili
voditelju lige u za to predviđenom roku koji određuje rukovodstvo na početku natjecanja. U
protivnom domaća ekipa gubi 1 (jedan) bod bez obzira na rezultat utakmice. Rezultat utakmice
se upisuje naknadno u tablicu natjecanja. Ukoliko se niti do slijedećeg kola ne javi rezultat,
upisuje se pobjeda gostujuće ekipe maksimalnim rezultatom.

2.10.   Nepojavljivanje na utakmici

2.10.1.
Ukoliko se jedna od ekipa ne pojavi na utakmici u roku 30 (trideset) minuta od sluţbenog
početka utakmice ili s manje od tri igrača bit će kaţnjena gubitkom utakmice maksimalnim
rezultatom i bit će joj oduzeta 2 (dva) boda. Ovo pravilo ima izuzetak u slučaju da je ekipa
spriječena višom silom. U tom slučaju kapetani su duţni dogovoriti u roku 24 sata novi termin
utakmice i javiti ga rukovodstvu natjecanja. Termin nove utakmice treba biti u roku četiri dana od
odgođenog utakmice. Ukoliko kapetani ne dogovore novi termin odigravanja utakmice isti će
odrediti rukovodstvo natjecanja. Kod nepoštivanja određenog termina primijenit će se stavak

2.10.2.

U slučaju drugog nepojavljivanja na utakmici, ista se ekipa automatski isključuje iz daljnjeg
natjecanja. Ukoliko se to dogodi prije polovice natjecanja, svi rezultati te ekipe se brišu. Ukoliko
se to dogodi u drugoj polovici natjecanja, brišu se svi rezultati od polovice na dalje.

2.10.2.
Ako se ekipa ne pojavi na utakmici ili je napusti iz neopravdanih razloga bit će diskvalificirana iz
daljnjeg natjecanja.

2.11.   Prekršaji

2.11.1.
Ukoliko natjecatelj primijeti bilo kakvu nepravilnost duţan je o tome izvijestiti svog kapetana ekipe.

2.11.2.
Prekršaji za vrijeme igre su:

 • nepridrţavanje satnice natjecanja
 • ometanje protivnika za vrijeme bacanja
 • učestalo prelaţenje linije bacanja
 • odlazak iz prostora za igru
 • telefoniranje, pušenje i konzumiranja hrane i pića
 • namjerno usporavanje igre
 • nepravilno korištenje aparata za igru
 • verbalno provociranje i ometanje protivnika
 • namještanje rezultata
 • nesportsko ponašanje uopće

2.11.3.
Ukoliko kapetani ekipa primijete nepravilnosti duţni su upozoriti igrače, a u slučaju ponavljanja
nepravilnosti iste upisati u zapisnik utakmice.

2.11.4.
Svako kršenje pravila i nesportsko ponašanje mora se prijaviti rukovodstvu natjecanja u roku od
48 sati od događaja, isključivo pismenim putem.

2.11.5.
U slučaju kršenja pravila ili nesportskog ponašanja, rukovodstvo natjecanja ili ovlašteno tijelo
ţupanijskog saveza moţe kazniti pojedine natjecatelje ili cijele ekipe ovisno o teţini prekršaja.

2.11.6.
Natjecatelji i ekipe imaju pravo ţalbe na odluke rukovodstva natjecanja ili ovlaštenog tijela
ţupanijskog saveza. Ţalbe rješava Natjecateljsko stegovna komisija Hrvatskog pikado saveza.

2.12.   Kriterij bodovanja i poredak

2.12.1.
Za svaki dobivenu utakmicu ekipa dobiva 3 (tri) boda.
Za neodlučeni rezultat utakmice ekipe dobivaju po 1 (jedan) bod.
U slučaju da 2 (dvije) ekipe imaju isti broj bodova na kraju natjecanja, o poretku ekipa odlučuju
sljedeći kriteriji:

 • zbroj bodova u međusobnim utakmicama
 • zbroj susreta u međusobnim utakmicama
 • zbroj setova u međusobnim utakmicama

U slučaju da 3 (tri) ili više ekipa na kraju natjecanja imaju isti broj bodova, o poretku ekipa
odlučuju slijedeći kriteriji:

 • ukupna razlika susreta
 • ukupna razlika setova

Kod iste razlike susreta i setova, gleda se veći broj osvojenih susreta, a zatim setova.

2.13.     Završnice

2.13.1.
Završnica svih ligaških natjecanja je ekipno prvenstvo Hrvatske, a završnica Kup natjecanja je Kup
RH.

2.13.2.
Broj ekipa koje će nastupiti na Drţavnom ekipnom prvenstvu odredit će Hrvatski pikado savez
najkasnije do 01. prosinca, a za Kup Hrvatske do 01. svibnja tekuće natjecateljske sezone. Broj
ekipa s pravom nastupa na Drţavnom ekipnom prvenstvu i Kupu RH ovisi o ukupnom broju
prijavljenih ekipa u ţupanijskom ligaškom i kup natjecanju. Ţupanijski savez s više ekipa u
ligaškom natjecanju dat će i veći broj ekipa za završno natjecanje.

2.13.3.
Na ekipnim završnim natjecanjima mogu nastupiti isključivo registrirani klubovi i ekipe koje su
pridruţene članice registriranih klubova. Izuzetak su ţenske ekipe i ekipe 3. lige, ali kao
neregistrirane ne ostvaruju pravo na potporu Hrvatskog pikado saveza.

2.13.4.
Sustav natjecanja na završnicama određuje Hrvatski pikado savez, koji se obvezuje
pravovremeno informirati sve sudionike završnog natjecanja o samom sustavu i načinu
provođenja istog.

3. PRAVILNIK TURNIRSKIH NATJECANJA

3.1.      Pripreme za početak turnira

3.1.1.
Natjecatelji kao i organizatori obvezni su pridrţavati se satnice turnira. Navedeno vrijeme početka
turnira je vrijeme početka igranja prvih susreta. Prijave se primaju najkasnije 30 (trideset) minuta
prije početka turnira. Nakon toga se pristupa izvlačenju parova i nije moguće naknadno se
prijaviti. Na turniru mogu nastupiti samo registrirani igrači Hrvatskog pikado saveza.

3.2.      Početak utakmice

3.2.1.
Kada je natjecatelj ili par prozvan za nastup duţan je odazvati se u roku od 3 (tri) minute. Ako se
ne pojavi na liniji bacanja u roku od 3 (tri) minute od drugog poziva gubi utakmicu.

3.2.2.
Prije početka utakmice natjecatelj koji prvi započinje set duţan je namjestiti i provjeriti je li na
aparatu uključena ispravna igra.

3.2.3.
Set započinje natjecatelj ili par koji je stekao prednost prvog bacanja po principu “tko bliţe
centru”. Prvi strelicu centru baca prvo prozvani natjecatelj ili par . Ako se strelica ne zabode u
metu natjecatelj je duţan ponoviti bacanje. Ako je udaljenost od centra jednaka ili su oba
natjecatelja pogodila plavi centar ili crveni centar, bacanje se mora ponoviti s tim da tada prvi
baca drugo prozvani natjecatelj ili par. Strelica koja je ostala zabijena u centar mora se na traţenje
protivnika izvaditi iz mete. Razlika udaljenosti između strelica unutar plavog centra ili crvenog
centra se ne računa. Tijekom utakmice, osobama koji ne igraju nije dozvoljeno dovikivati
natjecateljima koji trenutno igraju.

3.2.4.
Nakon izbačene sve 3 (tri) strelice, natjecatelj ima obvezu pripremiti aparat za bacanje protivniku.
Ukoliko natjecatelj baci strelicu dok je na aparatu uključena protivnička staza, strelica će se
smatrati “odigranom”. Natjecatelj ima pravo prebaciti igru na svoju stazu i baciti preostale strelice.
Ako se nepropisnim bacanjem promijeni protivnikov rezultat, protivnik bira da li će zadrţati
bodove dobivene pogrešnim bacanjem ili ne.

3.2.5.
Sve strelice bačene prema aparatu smatraju se “odigranim” i ne smiju se ponovo bacati. Ukoliko
aparat u toku igre ne registrira bodove bačene strelice ista se ne smije pritiskati rukom i ne smiju
se naknadno stiskati bodovi. Ovo pravilo ne vrijedi jedino kod “gađanja izlaza”(vidi članak 2.8.3. ).

3.2.6.
Ako natjecatelj prebaci broj bodova potrebnih za izlazak i nastavi bacati preostale strelice, iste će
mu se “odbiti” od slijedeće serije bacanja.

3.2.7.
Pobjednik ja duţan odmah prijaviti rezultat rukovodstvu turnira za zapisničkim stolom.

3.3.     Bodovanje

3.3.1.
Svaki natjecatelj duţan je prihvatiti bodove koje prikazuje aparat. Ovo pravilo ne vrijedi jedino kod
završetka igre (vidi 2.8.3.)

3.3.2.
Ukoliko aparat za igru učestalo griješi o tome se treba izvijestiti vodstvo turnira koje će evidentirati
neispravnost. Ukoliko vodstvo turnira utvrdi da se utakmica ne moţe nastaviti na tom aparatu, ona
se nastavlja na prvom slobodnom i ispravnom aparatu pri čemu se priznaje do tada postignuti
rezultat, a ponavlja se samo set koji je bio u tijeku u trenutku prekida s početnim rezultatom.

3.4.     Prekršaji

3.4.1.
Natjecatelji koji primijete nepravilnosti i nesportsko ponašanje duţni su o tome izvijestiti vodstvo
turnira.

3.4.2.
Prekršaji za vrijeme igre su:

 • nepridrţavanje satnice natjecanja
 • ometanje protivnika za vrijeme bacanja
 • učestalo prelaţenje linije bacanja
 • odlazak iz prostora za igru
 • telefoniranje, pušenje i konzumiranja hrane i pića
 • namjerno usporavanje igre
 • nepravilno korištenje aparata za igru
 • verbalno provociranje i ometanje protivnika
 • namještanje rezultata
 • nesportsko ponašanje uopće

 

3.4.3.
Ukoliko se utvrdi da je natjecatelj napravio prekršaj moţe ga se kazniti opomenom, gubitkom
jednog seta, gubitkom susreta, meča i eliminacijom s turnira. U slučaju teţeg prekršaja vodstvo
turnira moţe natjecatelja prijaviti Natjecateljsko stegovnoj komisiji Hrvatskog pikado saveza i traţiti
njegovo daljnje kaţnjavanje.

3.5.     Vođenje turnira

3.5.1.
Vođenje turnira obavljaju članovi vodstva koje odredi Hrvatski pikado savez. Sve odluke vodstva
turnira su konačne i moraju se poštivati. Sve eventualne prituţbe na rad vodstva mogu se uputiti
Izvršnom odboru Hrvatskog pikado saveza isključivo na za to predviđenim obrascima (PRIGOVOR).

3.6.      Završne odredbe

3.6.1.
Ovaj Pravilnik je usvojen od Izvršnog odbora Hrvatskog pikado saveza dana 12. prosinca 2009.
godine i stupa na snagu danom donošenja.

3.6.2.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vaţiti Natjecateljski pravilnik donesen na
sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog pikado saveza odrţanoj u Zagrebu 08. rujna 2007. godine.
U Donjoj Pušći, 12. prosinca 2009. godine

Mate Vukoja
predsjednik HPS-a

Comments

komentar